GÜNCEL
Giriş Tarihi : 11-10-2021 19:52   Güncelleme : 11-10-2021 20:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla usta gemici unvanında 7 devamlı işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ya da İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ilgili KPSS puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,
6) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli ya da muaf olmak),
7) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak,
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak, koşulları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olmak,
3) Usta Gemici ya da güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 (üç) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek (çalışılan iş yerinden bu görevin yapıldığına dair alınan antetli ve onaylı belge vs.),
4) Yeterliliği ile ilgili her çeşit güncel ve global kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak,
5) Öncelik hakkına sahip olan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmanın beraberinde özel ve genel olarak belirtilen tüm koşulları taşıyor olmak,
6) Sınav müracaatsunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, koşulları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Başvuru koşullarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (www.Iskur.Gov.Tr) web sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden veya ALO 170 telefon hattı üzerinden müracaat yapabileceklerdir.
2) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3) KPSS (P93) puanıyla başvuran talep koşullarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS (P93) puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı aday ile öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep koşullarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi baz alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak sureti ile, açık iş sayısının dört katı aday İŞKUR tarafından belirlenerek Bakanlığımıza bildirilecektir.
4) İlan edilen listelerle beraber adaylardan istenilecek genel ve özel koşullara ilişkin belgeler şahsen ya da posta yolu ile “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5 Emek, Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız (www.Uab.Gov.Tr) web sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da gerçeğe aykırı belge vermiş olduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da gerçeğe aykırı belge vermiş olduğu tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
6) İlan edilen müracaat koşullarını taşımayan adaylar sözlü sınava çağırılmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü/Uygulamalı sınav, İstanbul’ da yapılacak olup sınav tarihi ve yerine ilişkin duyuru Bakanlığımız (www.Uab.Gov.Tr) web sitesinden yapılacak ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME
1) Sözlü sınavda adaylar, Mesleki Alan (40 puan), Genel Kültür (20 puan), Bakanlık Teşkilatı/Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (20 puan), Özgüveni, ikna beceriyi ve inandırıcılığı (10 puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme becerisi ve muhakeme gücü (10 puan) konularından olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden sözlü sınava alınacaktır.
2) Mesleki alan (40 puan) ile alakalı değerlendirme, sözlü soru haricinde adayların mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak seyir deneyimine yönelik yapılacak uygulamalı sınav
ile belirlenecektir.

3) KPSS (P93) puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS (P93) puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı aday ile öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi baz alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak sureti ile, açık iş sayısının dört katı aday İŞKUR tarafından belirlenerek Bakanlığımıza bildirilecektir.
4) İlan edilen listelerle beraber adaylardan istenilecek genel ve özel koşullara ilişkin belgeler şahsen ya da posta yolu ile “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5 Emek, Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız (www.Uab.Gov.Tr) web sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da gerçeğe aykırı belge vermiş olduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da gerçeğe aykırı belge vermiş olduğu tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
6) İlan edilen müracaat koşullarını taşımayan adaylar sözlü sınava çağırılmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü/Uygulamalı sınav, İstanbul’ da yapılacak olup sınav tarihi ve yerine ilişkin duyuru Bakanlığımız (www.Uab.Gov.Tr) web sitesinden yapılacak ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME
1) Sözlü sınavda adaylar, Mesleki Alan (40 puan), Genel Kültür (20 puan), Bakanlık Teşkilatı/Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (20 puan), Özgüveni, ikna beceriyi ve inandırıcılığı (10 puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme becerisi ve muhakeme gücü (10 puan) konularından olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden sözlü sınava alınacaktır.
2) Mesleki alan (40 puan) ile alakalı değerlendirme, sözlü soru haricinde adayların mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak seyir deneyimine yönelik yapılacak uygulamalı sınav
ile belirlenecektir.
3) Sözlü sınav puanı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak değerlendirme neticesinde 100 tam puan üzerinden değerlendirilmek üzere her bir üyenin vereceği puanların aritmetik ortalamasının alınmasıyla belirlenecektir.
4) Adaylar sözlü sınava gelirken geçerli kimlik belgelerinden birini [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)] yanlarında bulunduracaklardır. Belirtilen kimlik belgeleri dışında diğer bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek olup kimlik belgeleri bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
5) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav tarihinde değişiklik olması durumunda Bakanlığımızın (www.Uab.Gov.Tr) web sitesinde duyuru yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞARI SIRALAMASI
1) Adayların başarı puanı, KPSS P93 puanının %40’ının, sözlü sınav puanının %60’ının alınmasıyla belirlenecek olup, en yüksek başarı puanından başlanmak üzere yapılacak sıralama ile de başarı sıralaması belirlenecektir.
2) Adayların başarı puanının aynı olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
3) Başarı sıralamasına göre açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıya kadar yedek aday belirlenecek olup Bakanlığımız (www.Uab.Gov.Tr) web sitesinde ilan edilecektir. Adaylara
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
1) Asıl adaylar, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına takiben göreve başlatılacaklardır.
2) Alınacak işçi personelin deneme süresi 60 (altmış) gün olup, İş Kanunu’nun 15’inci maddesine istinaden belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunur.
3) İşe başlayacak adaylar Kurumun öngördüğü yerde çalışmayı kabul etmiş sayılır.
4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekiyor.
5) Belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.
İlanen duyurulur.

AÇIK İŞ SAYISINA İLİŞKİN İL VE BİRİM DAĞILIM
İl Birim Unvan Kadro Sayısı
İstanbul İstanbul Liman Başkanlığı Usta Gemici 2
Antalya Antalya Liman Başkanlığı Usta Gemici 1
Kocaeli Kocaeli Liman Başkanlığı Usta Gemici 1
Balıkesir Marmara Adası Liman Başkanlığı Usta Gemici 1
İzmir İzmir Liman Başkanlığı Usta Gemici 1
Muğla Göcek Liman Başkanlığı Usta Gemici 1
TOPLAM 7

#sürekliişçialımı